องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.cpp.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 94 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศสภาอบต.ชุมภูพร เรื่องเรียกประชุมสภาอบต.ชุมภูพร สมัยสามัญที่3/2566 [ 8 ส.ค. 2566 ]2
22 หนังสือเชิญกำนัน,ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านเข้าร่วมประชุมสภาฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 4 ส.ค. 2566 ]0
23 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 13 ก.ค. 2566 ]29
24 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร เรื่องปิดประกาศสำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร สมัยสามัญที่ 2 ปี 2566 [ 4 ก.ค. 2566 ]1
25 ประกาศสภาอบต.ชุมภูพร เรื่องเรียกประชุมสภาอบต.ชุมภูพร สมัยสามัญที่2/2566 [ 7 มิ.ย. 2566 ]0
26 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]32
27 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับรองประจำปีงบประมาณ 2565 [ 7 มี.ค. 2566 ]44
28 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร เรื่อง ปิดประกาศสำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร สมัยสามัญที่ 1 ปี 2566 [ 7 มี.ค. 2566 ]0
29 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร เรื่องปิดประกาศสำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร สมัยสามัญที่ 1 ปี 2566 [ 7 มี.ค. 2566 ]1
30 ประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชน E-Service [ 1 มี.ค. 2566 ]11
31 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) เข้าตอบแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 15 ก.พ. 2566 ]40
32 ประกาศสภาอบต.ชุมภูพร เรื่องเรียกประชุมสภาอบต.ชุมภูพร สมัยสามัญที่1/2566 [ 8 ก.พ. 2566 ]0
33 ประกาศอบต.ชุมภูพร เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่ออบต.ชุมภูพร พ.ศ. 2566 [ 13 ม.ค. 2566 ]39
34 คำสั่งอบต.ชุมภูพร เรื่องระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 12 ม.ค. 2566 ]31
35 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการส่งเสริมกีฬา [ 10 ม.ค. 2566 ]1
36 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 9 ม.ค. 2566 ]2
37 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]47
38 ประกาศสภาอบต.ชุมภูพร เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาอบต.ชุมภูพร ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 12 ธ.ค. 2565 ]0
39 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]52
40 ระเบียบสภาอบต.ชุมภูพร ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]61
 
|1หน้า 2|3|4|5