องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.cpp.go.th
 
 
 


โครงการประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐)


วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร และประชาชนในเขตตำบลชุมภูพร ได้จัดโครงการประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดประชุมประชาคมการจัดทำแผนเพื่อเสนอโครงการพัฒนาภายในหมู่บ้านสำหรับนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร และนำปัญหาเร่งด่วนจำเป็นไปจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ นั้น บัดนี้ โครงการประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

2024-02-05
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-11
2023-07-03
2023-06-29
2023-06-08
2023-04-18
2023-04-07
2023-03-21