องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.cpp.go.th
 
 
 


โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2567


วัตถุประสงค์

 1.เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีความเข้าใจและตระหนักถึงภัยจากโรคไข้เลือดออกพร้อมทั้งเห็นความสำคัญในการป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก                                                                                                                                                                   

 2.เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำจัดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคไข้เลือดออก                                                                               

3.เพื่อลดการเกิดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลชุมภูพร  ทั้ง 13   หมู่บ้าน

เป้าหมาย

                พื้นที่ในเขตตำบลชุมภูพร  จำนวน  13   หมู่บ้าน

2024-07-10
2024-07-08
2024-07-05
2024-06-11
2024-03-20
2024-02-05
2023-09-29
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-11