องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.cpp.go.th
 
 
 


มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖


            ในวันที่  ๒๖ กรกฎาคม  ๒๕๖๖  องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร  ได้มีกิจกรรมประชุมประจำเดือน  โดยนายจตุพร  สีโสดา 

     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร  ได้เน้นย้ำในเรื่องของมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ

     องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือ

    ไว้วางใจของประชาชน เพื่อให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำทุกระดับนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์

    สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ผลการดำเนินงาน

    เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้ทุกประการ 

 

 
2024-07-10
2024-07-08
2024-07-05
2024-06-11
2024-03-20
2024-02-05
2023-09-29
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-11