องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.cpp.go.th
 
 
 


โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบับติการต้านภัยมะเร็งเต้านม ประจำปี 2566


โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการต้านภัยมะเร็งเต้านม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร  อำเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสืบสานพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้ก่อตั้งมูลนิธิถันย

รักษ์ฯ ให้ผู้หญิงไทยพ้นภัยมะเร็งเต้านม

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมและการตรวจเต้านม

ด้วยตนเองในเบื้องต้น

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ ความเข้าใจนำไปใช้ในการดูแลสุขภาพของ

ตนเองและบุคคลในครอบครัว

2024-07-10
2024-07-08
2024-07-05
2024-06-11
2024-03-20
2024-02-05
2023-09-29
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-11