องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.cpp.go.th
 
 
 


โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร 2566


                ในวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรได้ดำเนินโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๕๔ คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑.เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทำงาน ของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๒.เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรทำงานตามเป้าหมายของกระทรวงมหาดไทย

    -เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

    -เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ

    -เกิดความมีประสิทธิภาพ

    -เกิดความคุ้มค่าในการปฏิบัติงาน

๓.เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๔.ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมเพื่อให้บุคลากรมีความรู้และความเข้าใจในหลักของการทำงานเป็นทีม มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการทำงาน

๕.เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และความเข้าใจอันดีต่อกันเกิดความร่วมมือในการทำงาน

๖.เพื่อให้บุคลากรรับรู้แนวนโยบายในการทำงานของคณะผู้บริหาร

๗.พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเเละจรรยาบรรณให้เเก่บุคลากร อบต.ชุมภูพร

2024-02-05
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-11
2023-07-03
2023-06-29
2023-06-08
2023-04-18
2023-04-07
2023-03-21