องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.cpp.go.th
 
 
 


โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และชื่อสัตย์สุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖


    องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ได้จัดทำโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และชื่อสัตย์สุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ขึ้นในวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย คือบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

๑) เพื่อส่งเสริมให้เกิดพนักงานต้นแบบด้านการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

๒) เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรในการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต

             ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกตาม โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี ๒๕๖๖ ได้แก่ นางสาวลักษ์ขณา อินธิบาล ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

2024-02-05
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-11
2023-07-03
2023-06-29
2023-06-08
2023-04-18
2023-04-07
2023-03-21