องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.cpp.go.th
 
 
 


โครงการกีฬา อบต.สัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2565


โครงการกีฬา อบต.สัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2565

ระหว่างวันที่ 20 -21 สิงหาคม 2565

                        ปัจจุบันท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้าด้วยดี จะต้องมีการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของคนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องในทุกด้าน การออกกำลังกายและการเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่สามารถช่วยพัฒนาคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาร่างกายให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ มีสุขภาพจิตที่ดี และสิ่งสำคัญ คือ ก่อให้เกิดความรักสามัคคีกันระหว่างคนในชุมชนและภายนอกชุมชน โดยการมีส่วนร่วมในการเล่นกีฬาเป็นสื่อกลางเชื่อมความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และสนับสนุนกิจกรรมกีฬานันทนาการในระดับชุมชนการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา เป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติอย่างยิ่งในการดำรงชีวิต เพราะชีวิตที่มีความสุขนอกจากการรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะแล้ว ทุกคนต้องออกกำลังกายอย่าสม่ำเสมอหรือเล่นกีฬาเป็นประจำนอกจากจะทำให้สุขภาพแข็งแรงแล้ว การเล่นกีฬายังทำให้คนเรามีเพื่อน และเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเสริมสร้างความสามัคคี รู้กฎกติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ตลอดจนการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสนใจและให้ความสำคัญต่อการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพอีกทั้งเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ลดและป้องกันปัญหายาเสพติดและอบายมุข ไม่ให้เกิดในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร จึงจัดทำโครงการกีฬาอบต.สัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.๒๕65 วัตถุประสงค์ในการสร้างความรักสามัคคี ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม สร้างเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง พร้อมทั้งเป็นกลไกหรือกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนให้แข็งแรงโดยการมีส่วนร่วมต่อไป

2023-09-11
2023-09-11
2023-07-03
2023-06-29
2023-06-08
2023-04-18
2023-04-07
2023-03-21
2023-02-03
2023-02-01