องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.cpp.go.th
 
 
 


ภาพประชุมประจำเดือน เสริมสร้างคุณธรรมเเละความโปร่งใสและกิจกรรมประกาศเจตจำนงในการไม่ทุจริตคอรัปชั่นของคณะผู้บริหาร


ในวันที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๕  องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร  ได้มีกิจกรรมประชุมประจำเดือน  โดยนายกจตุพร  สีโสดา  ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร  ได้เน้นยำในเรื่องดังต่อไปนี้

๑.การจัดทำเเผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ในปี พ.ศ.๒๕๖๕

๒.การทำการจัดการประเมินความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในองค์กร  

๓.การเน้นยำให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการการบริหารบ้านเมืองที่ดีเพื่อมิให้ถูกร้องเรียนในเรืองการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

๔.การดำเนินการ นโยบายไม่รับของขวัญ  No  Gift  Policy

๕.การให้ความสำคัญเกี่ยวกับการประเมินผลคุณธรรมเเละความโปร่งใส่  ระบบ ita  โดยมอบหมายให้ทุกส่วนให้ความสำคัญในการประเมินผล  ita  เพื่อลดความเสี่ยงการทุจริต

๖.กิจกรรมประกาศเจตจำนงในการไม่ทุจริตคอรัปชั่นของคณะผู้บริหาร

2024-06-11
2024-02-05
2023-09-29
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-11
2023-08-01
2023-07-31
2023-07-03
2023-06-29