องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.cpp.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม

จำนวน คน

ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2563

ด้านการบริการพื้นฐาน

ระบบบริการพื้นฐาน

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีระบบบริการพื้นฐาน  ดังนี้
1. การคมนาคมขนส่ง

          1.1 มีถนนลาดยาง      5     สาย       

  - ถนนหลวงหมายเลข   222 - เทศบาลศรีวิไล         ยาว  8  ก.ม.

  - ทางหลวงชนบทบ้านทุ่งสว่าง-บ้านหนองบัวงาม     ยาว  3           ก.ม.

  - ทางหลวงชนบทบ้านทุ่งสว่าง-ศรีมงคล                ยาว  3           ก.ม.

  -  บ้านโนนม่วง-ชุมภูทอง                                   ยาว  7           ก.ม.

  -  บ้านโนนม่วง-ศรีวิไล                                      ยาว  1           ก.ม.   

1.2  มีถนนลูกรังระหว่างหมู่บ้าน    5     สาย   

  -  บ้านชุมภูพร-  โนนม่วง                                   ยาว 12          ก.ม.

  -  บ้านห้วยลึกอินทรนิมิตร-วัดดาน                        ยาว  8           ก.ม.

  -  บ้านโนนไทยประสิทธิ์-โนนม่วง                         ยาว 11          ก.ม.

  -  บ้านโคกสำราญรุ่งเรือง – อู่คำ                         ยาว  5           ก.ม.

  -  บ้านพรมงคล – บ้านหนองบัวงาม                     ยาว  7 ก.ม.

2. การไฟฟ้า

                   -   มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน                                    รวม    13   หมู่บ้าน

          3. การประปา

                   -   ระบบประปาขนาดใหญ่(กรมทรัพยากรน้ำ)                    4   แห่ง

                             -   ระบบประปาหมู่บ้าน                                      9   แห่ง

4. โทรศัพท์

                   -   ตู้โทรศัพท์สาธารณะ                            -   แห่ง

                   -   เครื่องโทรศัพท์สาธารณะ                     -   เครื่อง

  

5. ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง

                    -   ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข                    -   แห่ง