องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.cpp.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม

จำนวน คน

ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2563

สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม

      การศึกษา

-  ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน                              2        แห่ง

-  โรงเรียนประถมศึกษา                              4        แห่ง  (ขยายโอกาส  2  แห่ง)

-  โรงเรียนมัธยมศึกษา                               -         แห่ง

-  โรงเรียนอาชีวะศึกษา                              -         แห่ง

-  โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง                            -         แห่ง

-  โรงเรียนปริยัติธรรม                                1        แห่ง

-  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน                -         แห่ง

หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน                        13       แห่ง

ศูนย์การเรียนชุมชน                                            2        แห่ง

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล           1        แห่ง

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน(ICT)                                    1        แห่ง

ศูนย์พัฒนาสังคมแบบมีส่วนร่วม  (CC)                       1        แห่ง            

 

การสาธารณสุข

                   -  โรงพยาบาลของรัฐขนาด                                    -         เตียง     -  แห่ง

                   -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล                          1        แห่ง

                   -  คลินิก/สถานพยาบาลเอกชน                                4        แห่ง 

                   -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ                      100     แห่ง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

-    สถานีตำรวจชุมชนตำบล                                    -         แห่ง

-    สถานีดับเพลิง                                                -        แห่ง

-    ศูนย์  อปพร.                                                  1        แห่ง