องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.cpp.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม

จำนวน คน

ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2563

กองสวัสดิการสังคม 

-ว่าง-
 

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 


นางสาวสุพัฒตรา ศรีมันตะ

นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ


นายจตุภัทร แก้วภักดี

นายพิทยา วะราศรี
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

เจ้าพนักงานธุรการ