องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.cpp.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม

จำนวน คน

ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2563

กองสวัสดิการสังคม



 

-ว่าง-
 

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 






นางสาวสุพัฒตรา ศรีมันตะ

นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ