องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.cpp.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม

จำนวน คน

ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2563

หัวหน้าส่วนราชการ 

นางสาวมณีวรรณ ชาวไร่
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.081-9993750
 
นางลลิการ ยลยุบล


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร.081-7396109นางสาวนวลจันทร์ ไชยรบ
นางบังอร วุฒิสังข์ -ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
 

-ว่าง-
นางลลิการ ยลยุบล
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


โทร.081-7396109