องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.cpp.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม

จำนวน คน

ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2563

สภาพทั่วไป

1. ด้านกายภาพ

1.    สภาพทั่วไป

1.1.  ลักษณะที่ตั้ง  ตำบลชุมภูพรเป็นหนึ่งในจำนวน  5  ตำบลของอำเภอศรีวิไล  ห่างจากอำเภอ  5  กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดบึงกาฬ   32 กิโลเมตร

1.2.  เนื้อที่  ตำบลชุมภูพรมีเนื้อที่ประมาณ  84.31  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  52,065  ไร่

1.3.  ภูมิประเทศ

          ทิศเหนือ                 -  ติดเขตตำบลศรีวิไล      อำเภอศรีวิไล   จังหวัดบึงกาฬและตำบลคำนาดี  

                                                     อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ                      

           ทิศใต้                    -  ติดเขตตำบลป่าแฝก     อำเภอพรเจริญ   จังหวัดบึงกาฬ

          ทิศตะวันออก           -  ติดเขตตำบลนาสะแบง  อำเภอศรีวิไล   จังหวัดบึงกาฬ

          ทิศตะวันตก             -  ติดเขตตำบลศรีสำราญ  อำเภอพรเจริญ  จังหวัดบึงกาฬ

 

1.3.1  ลักษณะภูมิประเทศ

                 ลักษณะภูมิประเทศของตำบลชุมภูพร  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นลูกคลื่นลอนลาดที่อยู่ทางด้าน   ทิศตะวันตก  และลาดเทลงสู่ที่ราบสู่ที่ราบลุ่มทางด้านทิศตะวันออก  มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญคือ ห้วยทราย  ห้วยลึก ห้วยฮี้ โดยเฉพาะห้วยฮี้เป็นเขตแดนของตำบลตั้งแต่ทางด้านทิศเหนือจนถึงทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้  ซึ่งเป็นเขตแดนกั้นระหว่างตำบลศรีวิไล ตำบลนาสะแบงกับตำบลชุมภูพร ความสูงของพื้นที่อยู่ระหว่าง  160 190  เมตร  จากระดับน้ำทะเล

                   1.3.2  สภาพภูมิอากาศ

                          ลักษณะภูมิอากาศของตำบลชุมภูพร  อำเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ  จัดอยู่ในลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน (Tropical  monsoon )  ซึ่งแบ่งได้  3  ฤดู  คือฤดูฝนจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม  โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านทะเลและมหาสมุทร  ทำให้มีอากาศชุ่มชื้นและฝนตกชุก  และยังได้รับอิทธิพลความชุ่มชื่นแถบบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงอีกด้วย  ส่วนฤดูหนาว   จะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน  ถึงเดือนกุมภาพันธ์  โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  ซึ่งจะพัดเอาความหนาวเย็นและความแห้งแล้งมาสำหรับฤดูร้อนจะเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน                    จะมีอากาศร้อนและอบอ้าวจากสถิติภูมิอากาศของสถานีตรวจอากาศของศูนย์วิจัยยางพารา  จังหวัดบึงกาฬ 

            1.3.3 ปริมาณน้ำฝน  มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งปี 2,271.2  มิลลิเมตร  จำนวนวันฝนตกประมาณ  98  วัน  เดือนกรกฎาคมจะมีปริมาณน้ำฝนมากที่สุด 468.9  มิลลิเมตร   และเดือนธันวาคมจะมีปริมาณน้ำฝนน้อยที่สุด 5.4 มิลลิเมตร            มีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยทั้งปี 78.7 เปอร์เซ็นต์ เดือนสิงหาคม  จะมีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยสูงสุด 89.4 เปอร์เซ็นต์  และเดือนมีนาคมจะมีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยต่ำสุด 67.5 เปอร์เซ็นต์

          1.3.4 ลักษณะของดิน  ลักษณะดินเป็นดินปนทรายตลอดชั้นดินทำให้การระบายน้ำได้ดีและการไหลบ่าของน้ำ บนผิวดินมีความรวดเร็ว สภาพพื้นที่ดังกล่าวจึงไม่เหมาะสมกับการปลูกพืชในฤดูแล้งและการปลูกข้าว จึงต้องมีการปรับปรุงโดยการใช้ระบบชลประทานและการขุดบ่อน้ำที่ต้องมี กรรมวิธีแบบพิเศษในการรองพื้นหน้าดินทำให้การเก็บกักน้ำได้ดีขึ้น เพื่อให้การเพาะปลูกได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น 

 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง     

      2.1 เขตการปกครอง                                                                                                          

จำนวนหมู่บ้าน  13  หมู่บ้าน  เป็นหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มพื้นที่ทั้ง  13 หมู่บ้านได้แก่

หมู่ที่  1  บ้านชุมภูพร                     หมู่ที่  8          บ้านโคกสำราญสามัคคี

หมู่ที่  2  บ้านโสกก่าม                    หมู่ที่  9          บ้านทุ่งสว่าง

หมู่ที่  3  บ้านห้วยลึก                     หมู่ที่  10  บ้านห้วยลึกอินทรนิมิตร

หมู่ที่  4  บ้านห้วยลึกสันติสุข            หมู่ที่  11  บ้านโนนไทยประสิทธิ์

หมู่ที่  5  บ้านพรสวรรค์                    หมู่ที่  12  บ้านพรมงคล

หมู่ที่  6  บ้านโคกสำราญ                 หมู่ที่  13  บ้านโคกสำราญรุ่งเรือง

                   หมู่ที่  7  บ้านโนนม่วง                                

      2.2  การเมือง/การบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล

        1.  คณะผู้บริหาร  อบต.

          รายชื่อคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา อบต.ชุมภูพร

1.   นายศรีเทพ      สุวรรณไตร         นายก อบต. ชุมภูพร

2.   นายชาญชัย     นันทา               รองนายก  อบต.ชุมภูพร

3.   นางชฎารัตน์    อินไชยา             รองนายก อบต. ชุมภูพร

4.   นายบัณฑิตย์    ยางธิสาร           เลขานุการนายก  อบต.ชุมภูพร

       2.   ผู้ปกครองหมู่บ้านและสมาชิก  อบต.

 

3. ประชากร

          3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

           ประชากรทั้งสิ้น 7,788 คน แยกเป็นชาย  3,943  คน  หญิง 3,845 คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ยจำนวน   92 คน/

ตารางกิโลเมตร ( ข้อมูลจากสำนักทะเบียนอำเภอศรีวิไล ณ  31 มีนาคม  2562)

      ตารางจำนวนครัวเรือน/ประชากร