องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.cpp.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม

จำนวน คน

ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2563

สำนักงานปลัด 

นางสาวนวลจันทร์ ไชยรบ
 

หัวหน้าสำนักปลัด
 นางสาวขวัญดาว นามวงค์
พ.จ.อ.อนวัช ยุท่าท่อ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ


นายเฉลิมพล  บุญเฮ้า

จ่าเอกสมพร ศิริปะกะ
นิติกรปฏิบัติการ

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการนายคำศูนย์ พินิจมนตรี นายนพพงศ์ รักบุญ นายไพรัตน์ เพชรพา
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์นางบานเย็น จันทจร
นางเหรียญทอง อินไชยา
นางเฉลิมพร ชาวเมือง
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็กนางบัวขาว ทองชำนาญ
นางวรัญญา รมรื่น
นางสาวลักษ์ขณา อินธิบาล
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กนางสาวสุดสดา รัตนะวงค์ นายอนุพงษ์ ชาลีวงษ์ นายสายันต์ จันทวงศ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ คนงานทั่วไป คนงานทั่วไปนายศักดิ์ชัย จันทโลม นางบัณฑิตา เพ็งสวัสดิ์
คนงานทั่วไป แม่บ้าน