องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.cpp.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม

จำนวน คน

ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2563

สำนักงานปลัด 

นางสาวนวลจันทร์ ไชยรบ
 

หัวหน้าสำนักปลัด
 


นางสาวขวัญดาว นามวงค์ พ.จ.อ.อนวัช ยุท่าท่อ นายอัครวัต โทสาลี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นางสาวธารทิพย์ หีบแก้ว
จ่าเอกสมพร ศิริปะกะ นางสาวสุกัญญา  มาจันทร์
นิติกร ปฏิบัติการ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการ


นางบานเย็น จันทจร
นางเหรียญทอง อินไชยา
นางเฉลิมพร ชาวเมือง
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางบัวขาว ทองชำนาญ
นางวรัญญา รมรื่น
นางสาวลักษ์ขณา อินธิบาล
ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นายคนอง ศรีไพสน
นายไพรัตน์ เพชรพา นายสายันต์ จันทวงศ์
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ คนงานทั่วไปนางบัณฑิตา เพ็งสวัสดิ์ นายอนุพงษ์ ชาลีวงษ์
คนงานทั่วไป แม่บ้าน คนงานทั่วไป