องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.cpp.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม

จำนวน คน

ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2563

สภาอบต.

 
 
  นายจมใจ ชัยแสง
 
  ประธานสภา อบต.
 
 
นายเกษม อินไชยา
  นางสาวมณีวรรณ ชาวไร่
รองประธานสภา อบต.
  เลขานุการ สภาอบต.

 

นางวันเพ็ญ เรียงทอง
นางจันจิลา โสภาจร นายบุญเรือง ทางาม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1

 

นางเพลินจิต แสงสุข
นายขันไช บุญทอง
นายติ๋ง สันประภา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3

 

นางนวพรรณ คนเพียร
นายบันเทิง ทีหอคำ
นายศรีสมพร ชาดวง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5

 

นางวิไลวรรณ ผิวขำ
นายบัญชา เปลี่ยนผึ้ง นายวัฒนศักดิ์ กุสุมาลย์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6

 

นางคำตา อนุมาตย์ นายสุบิน หงษ์อาจ นายทองผา ไสยะลา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8

 

นายจตุพรชัย สงวนนาม นายมงคล อินทะวงศ์
นางจันญา สายสมบูรณ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10

 

นางสาวโสภา ผิวขำ
นางบวร ยางธิสาร
นายพิมพา พิลาวงษ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11 สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11

 

นายบวร คงอุ่น
นายสังคม เศษฐานัน
นายอุทิศ สุขจิต
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12 สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12 สมาชิกสภา อบต.หมู่ 13