องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.cpp.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม

จำนวน คน

ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2563

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา :

ตำบลชุมภูพร เดิมขึ้นกับอำเภอบึงกาฬ ต่อมาได้แยกออกเป็น 2 ตำบล คือ ตำบลนาสะแบง และตำบลศรีวิไล ปัจจุบันเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอศรีวิไล มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 13 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านชุมภูพร หมู่ 2 บ้านโสกก่าม หมู่ 3 บ้านห้วยลึก หมู่ 4 บ้านห้วยลึกสันติสุข หมู่ 5 บ้านพรสวรรค์ หมู่ 6 บ้านโคกสำราญ หมู่ 7 บ้านโนนม่วง หมู่ 8 บ้านโคกสำราญสามัคคี หมู่ 9 บ้านทุ่งสว่าง หมู่ 10 บ้านห้วยลึกอินทรนิมิตร หมู่ 11 บ้านโนนไทยประสิทธิ์ หมู่ 12 บ้านพรมงคล หมู่ 13 บ้านโคกสำราญรุ่งเรือง


 สภาพทั่วไปของตำบล :

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม

 อาณาเขตตำบล :

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ

ทิศใต้ ติดกับ ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ

ทิศตะวันออก ติดกับ ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ

ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ศรีสำราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ

จำนวนประชากรของตำบล :

จำนวนประชากรในเขต อบต. 7,134 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,746 หลังคาเรือน

ข้อมูลอาชีพของตำบล :

อาชีพหลัก ทำนา

อาชีพเสริม รับจ้าง

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :

1. อบต.ชุมภูพร

2. วัดเวฬุวัน