ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ชนิด กลม พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ - หมู่ที่ ๑๓ ท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๑๕ ท่อ บ่อพั [ 12 ก.พ. 2567 ]
....................................................................................
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ เส้นบ้านพรมงคล - บ้านพรสวรรค์ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง [ 7 ก.ย. 2566 ]
....................................................................................