วันที่
ชื่อเรื่อง
18  เม.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างฝาปิดตะแกรงเหล็กร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 4 รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรกำหนด ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ขนาดความกว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.35 เมตร ความหนา 0.10 เมตร แบบมีฝาปิด คสล. ความยาวรวม 72.00 เมตร (เส้นหลังศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสว่างสามัคคี) รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรกำหนด ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาใ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 1 ขนาดความกว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความหนา 0.10 เมตร แบบมีฝาปิด คสล. ความยาวรวม 71.50 เมตร (จากถนนทางหลวง 222 - สี่แยกบ้านนายธงชัย นันทา) รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรกำหนด ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพ ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 86.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือปริมาณผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 344.00 ตารางเมตร (เส้นนายายแตะ ? เข้าหมู่บ้านโคกสำราญรุ่งเรือง) พร้อมดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรกำหนด ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือปริมาณผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 334.00 ตารางเมตร มี 3 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 ข้างบ้านนางบัวขาวจุดที่ 2 ข้างบ้าน น.ส.สุณัฐฎา ใจเที่ยงจุดที่ 3 ข้างบ้าน น.ส.พราวดี อุคำรายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านห้วยลึกอินทรนิมิต รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านโนนไทยประสิทธิ์ รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2567
จ้างโครงการว่อมแซมถนนภายในเขตพื้นที่ตำบลชุมภูพร รายละเอียดตามประมาณการขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร จำนวน 2 โครงการ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 13 ท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 315 ท่อ บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.30 เมตร ยาว 1.50 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 36 บ่อ ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรกำหนด ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)