วันที่
ชื่อเรื่อง
26  พ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างฝาปิดร่องระบายน้ำภายในเขตหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านสันติสุข ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาวเฉลี่ย 0.90 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 33.00 เมตร และขนาดความกว้างเฉลี่ย 0.40 เมตรยาวเฉลี่ย 0.90 เมตร ยาว 58.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างฝาปิดร่องระบายน้ำภายในเขตหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านพรสวรรค์ จากถนนเส้น 222 ? หน้าบ้านนายสงบ ไกรรัตน์ ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาวเฉลี่ย 0.90 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 103.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
จ้างโครงการเปลี่ยนหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลึกอินทรนิมิต หมู่ที่ 10 บ้านห้วยลึกอินทรนิมิตร ปริมาณ 365.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 10 ภายในหมู่บ้านห้วยลึกอินทรนิมิตร ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 70.00 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 10 ภายในหมู่บ้านห้วยลึกอินทรนิมิตร ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 010 เมตร แบบมีฝาปิด คสล. ยาว 7.70 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 11 ภายในหมู่บ้านโนนไทยประสิทธิ์ ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 64.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนของ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
จ้างโครงการโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 2 ภายในหมู่บ้านโสกก่าม ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 84.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
จ้างโครงการโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 9 ภายในหมู่บ้านทุ่งสว่าง ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 82.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2566
ซื้อเครื่องทดสอบหาค่ากำลังต้านทานของคอนกรีตแบบไม่ทำลาย จำนวน 1 เครื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2566
ซื้อกล้องระดับขนาดกำลังขยาย 24 เท่า จำนวน 1 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง