วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน (ปรับปรุงอาคารวิสาหกิจชุมชนเดิมเป็นห้องครัว) องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน (ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์วัดสว่างสามัคี) ร่องระบายน้ำพร้อมฝาปิด ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.45 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.38 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 49.00 เมตร รายละเอียดตามแบบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ องค์การบริารส่วนตำบลชุมภูพร ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จำนวน 2 เครื่อง องค์การบริหารส่วนตำบชุมภูพร ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมโรงจอดรถขยะ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร และโรงเก็บถังน้ำมันเชื้อเพลิง ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 3.50 เมตร ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพ (ปรับปรุงห้องประชุม อบต.ชุมภูพร) ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 13 ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 1 ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง