วันที่
ชื่อเรื่อง
16  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร (เส้นทางห้วยหามฟานถึงโคกกว้าง) ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านโนนไทยประสิทธิ์ ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างฝาปิดตะแกรงเหล็กร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 3 ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ความยาวเฉลี่ย 0.90 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 118.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการรายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างฝาปิดตะแกรงเหล็กร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 4 ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ความยาวเฉลี่ย 0.90 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 118.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการรายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านโคกสำราญรุ่งเรือง ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2564
จ้างโครงการขุดลอก ลำห้วยฮี้ หมู่ที่ 1 บ้านชุมภูพร ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมปากกระโถนอ่างเก็บน้ำห้วยลึกสันติสุข หมู่ที่ 4 ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขต หมู่ที่ 8 (เส้นรอบวัดเวฬุวัน) ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขต หมู่ที่ 6 ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 2 ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ความยาวรวม 98.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง